Privacyverklaring van Psychologiepraktijk De Goede Strijd

Je geeft aan De Goede Strijd, gevestigd aan Koningsspil 5, 1834 TG  Sint Pancras jouw persoonlijke gegevens. De Goede strijd is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Ik heb jouw gegevens nodig om jou van hulp en/ of informatie te voorzien. Jij stelt je vertrouwen in mij en ik laat je in deze verklaring weten dat jouw gegevens bij mij veilig zijn en wat ik ermee doe. Mocht je na het lezen van deze verklaring nog vragen hebben, stuur dan vooral een mailtje naar: info@degoedestrijd.nl

Mijn persoonlijke contactgegevens:

Psychologiepraktijk De Goede Strijd

Website: www.degoedestrijd.nl

Adres: Koningsspil 5, 1834 TG  Sint Pancras

Telefoonnummer: 0640844304

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Goede Strijd verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons geeft.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief aan ons geeft, bijvoorbeeld door het reactieformulier op deze website in te vullen, door je gegevens op het aanmeldformulier te zetten, in correspondentie of telefonisch contact

Deze gegevens staan voornamelijk in jouw papieren dossier die in een afgesloten archiefkast wordt bewaard. Enkele gegevens zijn digitaal, voor emailverkeer en boekhoudkundige redenen. De informatie die digitaal bewaard wordt, is beperkt om jouw privacy te waarborgen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De Goede Strijd verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– godsdienst of levensovertuiging

Hier vraag ik naar op het aanmeldformulier zodat ik weet wat jouw (christelijke) achtergrond is wat onder andere voor mijn werk en het Keurmerk Christelijke Zorg belangrijk is. Derden krijgen dit niet te zien.

– gezondheid

Als psycholoog werk ik met (geestelijke) gezondheidsproblemen, in de aanmelding wordt hierdoor gevraagd naar eerder gestelde diagnosen, behandelingen en je huidige klachten. Dit doe ik om jou zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Goede Strijd verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief of bestanden voor jouw behandeling

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

De Goede Strijd neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Goede Strijd) tussen zit.

De Goede Strijd gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Voor de website gebruikt De Goede Strijd “One.com” voor hosting en bewerken en het beheer van mijn emailadres. One.com voldoet aan gangbare eisen voor dataverkeer.

Voor de boekhouding wordt gewerkt met Excel en Word en dit wordt in eigen beheer gedaan op een beveiligde laptop.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Goede Strijd bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Categorie gegevens                 Bewaartermijn          Reden van bewaren

  • Persoonsgegevens cliënt                 > 15 jaar >    Beroepsnorm, mogelijkheid nazorg, beschikbaarheid bij opnieuw hulp zoeken of doorverwijzen naar andere instantie.
  • Dossier cliënt                > 15 jaar >    Beroepsnorm, beschikbaarheid bij opnieuw hulp zoeken of doorverwijzen naar andere instantie.
  • Contactgegevens (na digitaal contact > 2 jaar > Verzenden nieuwsbrief, mogelijkheid uitvoeren dienstverlening of online ondersteuning
  • Boekhoudkundige informatie > 10 jaar >    Ruime bewaarnorm voor belasting en administratie

Delen van persoonsgegevens met derden

De Goede Strijd verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Goede Strijd blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Goede Strijd gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Goede Strijd en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@degoedestrijd.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

De Goede Strijd wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Goede Strijd neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@degoedestrijd.nl